ALASNIIDU SELTS♦

Põhikiri

Siin saab tutvuda meie seltsi põhikirjaga:

Põhikiri.pdf

Mittetulundusühing “Alasniidu Selts”

PÕHIKIRI

I. Üldsätted.

1.1. Mittetulundusühing nimetusega “Alasniidu Selts” ( edaspidi : ühing) on vabatahtlikkuse alusel Tiskre piirkonna füüsiliste isikute iseseisev, kasumit mitte taotlev organisatsioon, mis tegutseb avalikes huvides, demokraatia, isemajandamise ja isefinantseerimise põhimõttel.

1.2. Ühingu juhatuse asukohaks on Alasniidu tee 6A, Tiskre küla, Harku vald, 76902 Harjumaa

1.3. Oma tegevuses juhindub ühing Eesti Vabariigi seadusandlusest ja käesolevast põhikirjast.

1.4. Mittetulundusühing on asutatud 15.08.2007.a.

II. Ühingu eesmärk ja ülesanded.

2.1. Ühingu eesmärgiks on parema ja turvalisema elukeskonna loomine Tiskres Alasniidu asumis. Seltsielu korraldamine ja vaba aja veetmise võimaluste loomine.

2.2. Tegevuse eesmärgist tulenevalt on ühingul järgmised ülesanded:

2.1.1. Korraldada küla spordi- ja kultuurielu

2.2.2. Arendada elanikele paremaid vaba aja veetmise võimalusi

2.2.3. Organiseerida ühiseid üritusi

2.2.4. Koordineerida turvalisusega seotud küsimusi

2.2.5. Seista loodussõbraliku inimväärse elukeskkonna säilimise eest

2.2.6. Osaleda küla edasistes arengutes jälgides planeeritavate ehitiste ja rajatiste sobivust ümbritsevasse elu keskkonda

III. Ühingu liikmeks vastuvõtmine ning ühingust väljaastumise tingimused ja kord.

3.1. Ühingu liikmeks vastuvõtmine ning ühingust väljaastumine toimub isikliku avalduse alusel.

3.2.Ühingusse vastuvõtmist võib taotleda füüsiline isik, kes soovib arendada ühingu eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust, tasub ühingu üldkoosoleku poolt kinnitatud sisseastumismaksu.

3.3. Ühingusse vastuvõtmise ja väljaastumise otsustab ühingu juhatus.

3.4. Ühingu liikme võib ühingust välja arvata, kui :

a) ühingu liige pole majandusaasta lõpuks tasunud liikmemaksu;

b) ühingu liige ei osale aasta jooksul ühelgi ühingu üldkoosolekul ega üritusel.

IV. Liikmete õigused ja kohustused.

4.1.Ühingu liikmetel on õigus:

a) osaleda üldkoosolekul hääleõigusega;

b) olla valitud ühingu juhatusse ja revisjonikomisjoni liikmeks;

c) saada ühingu juhatuselt teavet ühingu tegevuse kohta.

4.2.Ühingu liige on kohustatud:

a) järgima ühingu põhikirja ja ühingu organite otsuseid;

b) tasuma üldkoosoleku poolt määratud tähtajaks liikmemaksu;

c) tasuma ühingu liikmemaksu ka siis, kui liikmelisus lõpeb aasta kestel.

4.3.Liikmemaksule ja sisseastumismaksule täiendavaid varalisi kohustusi võib ühingu liikmele panna ainult üldkoosoleku otsusega, kui selle poolt on üle 50% ühingu liikmetest.

V. Üldkoosolek

5.1.Ühingu kõrgeimaks organiks on ühingu üldkoosolek, mille igal liikmel on üks hääl.

5.2. Ühingu üldkoosoleku pädevuses on:

a) põhikirja muutmine;

b) juhatuse liikmete määramine;

c) juhatuse või mõne muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu

nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes ühingu esindaja

määramine;

d) Muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud

teiste organite pädevusse.

5.3. Ühingu üldkoosoleku kutsub kokku juhatus:

a) aastaaruande kinnitamiseks;

b) juhul, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/ 10

ühingu liikmetest;

c) muudel põhjustel, kui seda nõuavad ühingu huvid.

5.4. Üldkoosoleku kokkukutsumiseks avaldab ühingu juhatus vähemalt 7 päeva enne koosoleku toimumist avaliku teate, näidates ära üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra või saadab kirjaliku teate 2 nädalat enne koosolekut elektronposti teel või avaldab kodulehel www.alasniiduselts.ee.

5.5. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud üle poole ühingu liikmetest. Kvoorumi puudumisele järgnenud teistkordsel kokkukutsumisel on üldkoosolek otsustusvõimeline sõltumata kohalviibijate arvust.

5.6. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud ühingu liikmetest. Kvoorumi puudumisele järgnenud teistkordsel kokkukutsumisel on üldkoosoleku otsus vastu võetud sõltumata kohalviibijate arvust või kui otsuse poolt hääletavad elektronposti teel vähemalt 2/3 Seltsi liikmetest.

5.7. Ühingu põhikirja ja eesmärgi muutmiseks on vajalik üldkoosoleku 2/3 häälteenamus.

VI. Juhatus.

6.1. Ühingu tegevust juhib ja seda esindab juhatus, milles on kuni 5 liiget. Juhatus valib enda seast juhatuse esimehe.

6.2. Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek ametisse 3 aastaks.

6.3. Juhatus esindab ühingut kõigis õigustoimingutes.

6.4. Ühingu nimel teostatavate tehingute, mille suurus ületab 6390 eurot (100 000 krooni), sooritamiseks peab juhatus saama eelneva nõusoleku üldkoosolekult.

6.5. Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik juhatuse liikmete poolthääleenamus.

VII. Ühingu järelevalve.

7.1.Ühing peab raamatupidamise arvestust ja maksab õigusaktidega sätestatud korras makse.

7.2.Ühingu kontrolliorganiks on revisjonikomisjon, mis on kuni kolme liikmeline, kes valitakse põhikirjas sätestatud korras 3 aastaks.

7.3.Revisjonikomisjon kontrollib ühingu juhtorganite poolt vastuvõetud otsuste ja muude aktide täitmist, vahendite kasutamist ja käsutamist vähemalt üks kord aastas, s.o 2 kuu jooksul pärast majandusaasta lõppemist.

7.4. Revisjonikomisjon annab oma tegevusest aru käesolevas põhikirjas sätestatud korras.

VIII. Ühing ja rahalised vahendid.

8.1. Ühingu rahalised vahendid moodustuvad sisseastumis- ja liikmemaksudest.

8.2. Kodu- ja välismaa füüsiliste ja juriidiliste isikute rahalisest ja varalisest annetusest ja sponsorlusest.

8.3. Riigi ja kohaliku omavalitsuse poolt lepinguga üleantavast varast.

IX. Ühinemine. Jagunemine. Likvideerimine.

9.1.Ühingu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras.

9.2. Ühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.

9.3.Ühingu likvideerimisel üle jääv vara antakse üle analoogsele ühendusele või kohalikule omavalitsusele.

KINNITATUD

Põhikiri on kinnitatud mittetulundusühingu “Alasniidu Selts” asutamiskoosoleku poolt Tiskre külas Alasniidu teel 15.08.2007.a
Põhikirja muudatused on sisse viidud MTÜ Alasniidu Selts üldkoosolekul 24.03.2010.a. Harkujärve peokeskuses Ventri tee 4.


Operatiivne info meie Facebooki lehel:

Külastage meid Facebookis
Otsi
 
 
 
Alasniidu Selts MTÜ  ivo[@]alasniiduselts.ee
Koduleht Elitec'st